Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de door BV Upload verkochte diensten en producten.

1. Algemeen

1.1 In deze algemene verkoopsvoorwaarden (“algemene voorwaarden”) wordt met Start To Sleep bedoeld: de website(s) van Start To Sleep, www.starttosleep.com en
Upload BV, gevestigd te Weggevoerdenstraat 40, 3500 Hasselt en met ondernemingsnummer BE0 536.781.927.
1.2 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder cliënt (“Cliënt”):
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelsbekwaam die een product aankoop of besteld van Start To Sleep.
1.3 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder bestelling (“Bestelling”):
De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen Upload BV
1.4 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder dienst (“Dienst”):
online slaapcoaching of (slaap)workshops van Upload BV
1.5 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder product (“Product”):
Boeken, lichtbrillen, lichtbakken
1.6 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder transactie (“Transactie”):
Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten of diensten die bestel worden via kredietkaart of ieder ander middel van virtuele transactie die voorzien wordt door Start To Sleep.
1.7 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder deelnemer (“Deelnemer”): Deelnemer die deelneemt aan de (slaap)workshops of online slaapcoaching van Start To Sleep.

2. Aanvaarding van de voorwaarden

2.1 De cliënt erkent kennis genomen te hebben van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart door het plaatsen van een bestelling of dienst deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling van product of dienst geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

3. Bestelling

3.1 Al de informatie bezorgd door de cliënt en de validatie door middel van ondertekening of betaling, verbindt hem. Start To Sleep kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor fouten die door de cliënt begaan zijn tijdens het ingeven van medische of bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
3.2 Na ontvangst van aanvraag tot bestelling bevestigt Start To Sleep aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending of van de bevestiging van de bestelling.
3.3 In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Start To Sleep zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.
3.4 Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Start To Sleep de cliënt via e-mail inlichten over de vertraging van de levering. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.
3.5 Enkel handelsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.

4. Levering en uitvoering

4.1 Na bestelling en validatie van de bestelling door Start To Sleep, verbindt Start To Sleep zich ertoe om de bestelde producten naar de cliënten te sturen op het opgegeven leveringsadres binnen een leveringstermijn van 2 weken, tenzij anders overeengekomen. Termijnen van uit te voeren diensten van Start To Sleep dienen vooraf in overleg tussen Cliënt en Start To Sleep overeengekomen te worden. Start To Sleep zal alles in het mogelijke stellen zijn diensten zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren, doch is Start To Sleep niet aansprakelijk indien leveringstermijnen voor diensten overschreden worden.
4.2 Indien Start To Sleep zich niet kan houden aan de leveringstermijn van 2 weken voor producten heeft de klant het recht zijn bestelling terug te bezorgen aan Start To Sleep en te wijzigen of te annuleren.
4.3 Door het plaatsen van een bestelling van product of dienst engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van de levering van de besteld goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Start To Sleep kan in dat opzicht niet spelen.
4.4 De levering gebeurt door een firma die gekozen wordt door Start To Sleep en kan voor Europa. Buiten België zal er voor de verzending van producten een verzendingskost aangerekend worden die vooraf meegedeeld zal worden aan de cliënt en in alle redelijkheid wordt bepaald door Start To Sleep.
4.5 Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde product goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn. Het wordt aangeraden dat de klant of de ontvanger dit onmiddellijk kenbaar maakt op het moment van de levering van het product door ons te contacteren via [email protected]
4.6 Als een pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder wordt het teruggezonden naar upload BV en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door cliënt aangevraagd worden en cliënt zal de kosten ervan dragen, zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd.
4.7 Start To Sleep engageert zich om gedurende de online slaapcoaching van 6 weken persoonlijk advies te verlenen aan individuele gebruikers maar is niet verplicht persoonlijk advies te verlenen.

5. Klachten

5.1 Om het risico van inbreuk op de rechten van de consument te voorkomen, wordt het aanbevolen om claims die betrekking hebben op een zichtbaar en/of kwalitatief gebrek van een artikel of het ontbreken hiervan bij de levering, zo snel mogelijk te signaleren aan Start To Sleep. Dit dient duidelijk en uitgebreid te gebeuren. Het is aangeraden om een eventuele klacht te melden via [email protected], per telefoon of per brief.
5.2 Bij Start To Sleep ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Start To Sleep binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6. Teruggave van toepassing bij aankoop van producten of diensten

6.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 21 december 2013) heeft Cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen:
– Voor alle producten is het herroepingsrecht van toepassing voor of na de verzending van het pakje door Start To Sleep In geval van herroeping draagt Cliënt de kosten voor eventuele terugzending naar Start To Sleep BV. Om de vraag tot herroeping in te dienen, volstaat het dat de klant een e-mail verstuurd binnen 14 dagen na aankoop van het product of dienst naar [email protected], Start To Sleep zal deze vraag beantwoorden binnen de 14 dagen. De Cliënt beschikt over een tijd van zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar upload BV tegen omwisseling of restitutie. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de Cliënt. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen moet de cliënt (overeenkomstig Art. VI.51 § 1.) onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten terug sturen naar het volgend adres: Start To Sleep BV, Weggevoerdenstraat 40, 3500 Hasselt (België). Terugzending van zaken dient te geschieden in de originele verpakking, in nieuwstaat verkerend en inclusief accessoires zoals bijvoorbeeld gebruiksaanwijzigingen, kabels, opladers,.. gedocumenteerd met het bewijs van aankoop.
6.2 Indien de goederen naar Start To Sleep werden teruggestuurd onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Start To Sleep zich ertoe de betalingen van de cliënt te vergoeden en dit zonder kosten. De verzendingskosten voor het terugsturen van de producten worden niet terugbetaald door Start To Sleep (tenzij de fout aan Start To Sleep toe te schrijven is). De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen.
6.3 De cliënt kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
– Online slaapcoaching of online slaaptherapie
6.4 Indien de online slaapcoaching niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, heeft de deelnemer geen recht op teruggave.

7. Prijs

7.1 De prijs vermeldt bij het product op de website www.starttosleep.com is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.
7.2 Prijzen vermeld op offertes tussen Start To Sleep en bedrijven zijn exclusief BTW (21%).
7.3 Start To Sleep behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, de producten en diensten worden gefactureerd op basis van offertes en geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestelling van het product of de dienst.

8. Facturatie en betaling

8.1 De prijs van de diensten en producten geëtaleerd op de website van Start To Sleep zijn te betalen met credit card of ieder ander middel van virtuele transactie die voorzien wordt door de website.
8.2 Bestellingen van producten en diensten geplaatst door bedrijven dienen steeds betaald te worden doormiddel van overschrijving aan Start To Sleep, uiterlijk 30 dagen na ontvangst tenzij anders overeengekomen en vermeld op de offerte.
8.3 Bij niet-betaling van de facturen binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsinterest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 50 euro, onverminderd het recht van Start To Sleep om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle kosten verbonden aan een gerechtelijke invordering, advocatenkosten inclusief, zullen desgevallend integraal worden verhaald op Cliënt. Bovendien worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op Cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Start To Sleep zich bovendien het recht om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.
8.4 Klachten omtrent facturen moeten binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de facturen per aangetekend schrijven aan Start To Sleep worden overgemaakt. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke klacht niet opgeschort. Na het verloop van de vermelde termijn van acht (8) dagen heeft Cliënt zijn recht ter zake verwerkt. Cliënt verricht de aan Start To Sleep verschuldigde betalingen zonder opschorting, korting of compensatie, behoudens verrekening met de op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die cliënt aan Start To Sleep heeft verstrekt.

9. Wijzigingen, annulaties, duur en beëindiging van de overeenkomst van toepassing op workshops

9.1 De algemene verkoopsvoorwaarden van Start To Sleep zijn van toepassing bij het vastleggen of inboeken van workshop(s) ter plaatse bij cliënt.
9.2 Afspraken voor workshop(s) worden definitief aanvaard na ontvangst van het in de offerte vermelde voorschot welk cliënt uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de workshop volstort. Start To Sleep kan de workshop(s) opschorten indien cliënt deze verplichting niet nakomt, Start To Sleep kan voor deze opschorting niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade aan zijde van cliënt.
9.3 Wijzigingen en annulaties dienen uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de workshop(s) doorgegeven te worden door cliënt aan Start To Sleep via e-mail: [email protected], Start To Sleep is niet verplicht deze te aanvaarden.
9.4 Na het aanvaarden van de offerte kan cliënt enkel wijzigingen in datum en tijd van de aanvang doorvoeren mits uitdrukkelijke goedkeuring van deze wijziging door Start To Sleep via e-mail. Start To Sleep is niet verplicht wijzigingen van cliënt te aanvaarden en heeft het recht workshop(s) op te schorten indien wijzigingen niet uitvoerbaar zijn. Start To Sleep en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade hieruit ontstaan aan zijde van cliënt.
9.5 Wanneer cliënt aan zijn verplichtingen niet kan voldoen met een annulatie van workshop(s) tot gevolg, is Start To Sleep gerechtigd de opgelopen schade aan zijde van Start To Sleep te factureren aan cliënt: negenentwintig (29) dagen tot twintig (20) dagen vooraf: 20%, negentien (19) tot tien (10) dagen vooraf: 50%, negen (9) tot vijf (5) dagen vooraf: 70%, vier (4) tot een (1) dag vooraf of de dag zelf: 80%.

10. Wijzigingen, annulaties, duur en beëindiging van de overeenkomst van toepassing op online slaapcoaching(s)

10.1 Annuleren of pauzeren van online slaapcoaching is niet mogelijk indien deelnemer zijn deelname bevestigd en betaald  heeft via www.starttosleep.com. Indien de deelnemer de online slaapcoaching toch niet meteen wenst te volgen maar verder te zetten op een later tijdstip dient hij Start To Sleep op de hoogte te brengen ten laatste op dag 3 van de online slaapcoaching. Vanaf dag 3 van de online slaapcoaching is Start To Sleep op geen enkele wijze gebonden aan een tegemoetkoming.
10.2 Start To Sleep is een online programma van 6 weken. Start To Sleep behoudt het recht om online gebruikersaccounts van Start To Sleep, om welke reden dan ook, op inactief te zetten na een termijn van 6 weken.

11. Opschorting en uitsluiting voor online slaapcoaching(s)

11.1 Start To Sleep BVBA behoudt het recht om de online slaapcoaching op te schorten of een deelnemer uit te sluiten bij onbehoorlijk gebruik van de online slaapcoaching bij het kopieren en/of inloggegevens door te geven aan derden. De hieruit vloeiende schade komt voor rekening van cliënt.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Start To Sleep en hun medewerkers kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de diensten of producten.
12.2 De aansprakelijkheid van Start To Sleep en hun medewerkers kan eveneens niet weerhouden worden voor mogelijke veranderingen in producten aangebracht door fabrikanten.
12.3 De aansprakelijkheid van Start To Sleep en hun medewerkers zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen of levering van diensten. Inclusief de foto’s gepresenteerd op de site of in brochures worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroep in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De cliënt engageert zich om aandachtig alle info van het product of de dienst, te lezen.
12.4 De website van Start To Sleep bevat links naar externe internetsites. Noch Start To Sleep noch zijn medewerkers kunnen aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben met Start To Sleep.
12.5 Start To Sleep kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermelding van foutieve gegevens, voorwaarden of prijzen vermeld op de verschillende communicatiekanalen, zowel online als offline, van partners of klanten.
12.6 Start To Sleep noch hun medewerkers kunnen voor de online slaapcoaching in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor technische storingen, serverfouten, servercrashes en verwanten.

13. Garantie

13.1 Alle producten aangekocht bij Start To Sleep genieten de wettelijke garantie voortvloeiende uit de artikelen 1649bis et.seq. van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de cliënt het gebrek niet kende of niet geacht wordt het te kennen op het ogenblik van de aankoop van het product en dit voor zo ver het gebrek zich voordoet binnen twee jaar na levering, voor een gebrek aan overeenstemming op het ogenblik van de levering van het product. De cliënt dient Start To Sleep schriftelijk op te hoogte te stellen van zijn intentie beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld gedocumenteerd met het aankoopbewijs. De terugzendingskosten van het niet-conforme product zullen door de cliënt gedragen worden. De cliënt zal alle risico’s dragen verbonden aan het verlies van het product gedurende de hele duur van de teruggave operatie. De teruggavekosten zullen gecrediteerd worden in de vorm van geld, gestort op de rekening van de cliënt.
13.2 In geen enkel geval kan Start To Sleep verantwoordelijk gesteld worden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Start To Sleep is uitsluitende gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

14. Persoonsgegevens

14.1 Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.
14.2 Start To Sleep is onderworpen aan de Wet persoonsregistraties verbindt zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden te geven, wij verwijzen u naar onze Privacy Policy.
14.4 De cliënt heeft de mogelijkheid om inzage in zijn persoonsgegevens te krijgen en die te verbeteren of te schrappen door een aanvraag in te dienen via [email protected].

15. Intellectuele eigendom en vermenigvuldiging

15.1 Het gebruik van teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, video’s, luisteroefeningen, datadocumenten en andere inhoudelijke en illustratieve elementen op de website van Start To Sleep zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud geproduceerd door Start To Sleep en geëtaleerd op de website(s) van Start To Sleep, mag niet worden gekopieerd, niet in apps geplaatst worden, niets mag veranderd worden en niets mag gepubliceerd worden in welke vorm dan ook, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande geschreven toestemming van Start To Sleep per brief of per e-mail. Het is mogelijk dat de website(s) teksten, illustratie en andere elementen tentoonstelt die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Start To Sleep geeft in geen geval en op geen enkele manier de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.
15.2 Voor inbreuken op het auteursrecht worden schadevergoedingen bepaald volgens het Sofam-tarief.

15.3 Het is niet toegestaan de workshop(s) integraal op te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van Start To Sleep. Alle audio of video opnamens dienen gemeld en besproken te worden voor aanvang van de workshop(s), de spreker mag deze weigeren indien hij dit nodig acht.
15.4 Het is niet toegestaan slides of powerpoints te vermenigvuldigen of te verspreiden in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van Start To Sleep.

16. Toepasselijk recht bij geschillen.

16.1 Start To Sleep engageert zich om een goede relatie te onderhouden met zijn cliënten, indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en Start To Sleep zich er toe om, alvorens gerechtelijke stappen te nemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt worden alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitende tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.
16.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen overminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of nietigde bepaling.